Proceserfaring

Relation & Proces har arbejdet med sammenhængskraft og medarbejderudvikling i mange år. Dette har resulteret i en vis erfaring med såkaldte faldgrupper og øvrige vigtige læringspunkter i procesarbejdet.

Primært de 5 midterste elementer i Procesmodellen indeholder erfaringsmæssigt en række dilemmaer og paradokser, som er i spil i de fleste organisationer. Det er også derfor, at vi har valgt disse 5 elementer, som centrale ”jokere” i procesarbejdet og vi begynder altid vores samtaler med at italesætte symptomerne indenfor disse områder. I det følgende skal der kort knyttes et par kommentarer til hver af disse elementer.

Hierarki
Hierarkiet indeholder grundlæggende kimen til en svækket sammenhængskraft i virksomheden, idet der altid eksisterer en iboende magt-ubalance mellem leder og medarbejder (asymmetri). Ved at arbejde målrettet og åbent med denne problemstilling styrkes organisationens forståelse for hierarkiets tilstedeværelse og den ledelsesmæssige nødvendighed af samme.

Loyalitet
Loyalitet skjuler sig overalt i organisationen. Modstand overfor det nye og det ukendte hænger ofte sammen med en stor loyalitet og tryghed overfor det bestående. Desværre lider loyaliteten ofte under, at den ikke går begge veje i organisationen. Ofte er medarbejdernes loyalitet generelt større overfor ledelsen end ledelsens loyalitet overfor medarbejderne. Dette forhold svækker sammenhængskraften.

Hastighed
Erhvervslivet lider generelt under et hastighedskompleks og det samme gør sig også gældende for medarbejdere. Igen er det vigtigt at pointere, at de faglige mål altid har 1. Prioritet, - også i processammenhæng. Men ledelsen må fremadrettet tænke mere nuanceret i forhold til hastighed, når man taler udvikling af mennesker. Sammenhængskraften kan således ikke styrkes, hvis man arbejder efter samme ledelsesfilosofi som indenfor systemområdet.

Sårbarhed
At vise sårbarhed opfattes af mange som en svaghed. Her er det vigtigt at huske på, at erhvervslivet ofte tænker udpræget maskulint i sin driftsmæssige og målstyrede dagligdag. Sårbarhed er imidlertid en følelse, som er nøje forbundet med det enkelte menneskes autenticitet, og som udspringer fra hjertet. Dette lader sig ikke styre af hverken mål eller systemer, men af behovet for kærlighed og behovet for at høre til.

Sårbarhed bør derfor italesættes som en respektfuld katalysator for udvikling og forandring.

Modstand
Som tidligere nævnt er der, i modstand overfor det nye, gemt en loyalitet overfor det bestående. Vi inviterer dermed til at se modstand i procesarbejdet som et sundhedstegn. Er der ingen modstand, skal man altid være på vagt! Risikoen for at udviklingsarbejdet aldrig bliver helt accepteret er nemlig langt større uden modstand. Så har man, med stor sandsynlighed, at gøre med en organisation med klikedannelser og autonome grupper, som har lavet deres egne systemer og dagsordener.

Yderligere proceserfaringer er:

  • For lidt fokus på mellemledernes betydning
  • Manglende forståelse for tavshedspligtens betydning når man arbejder med mennesker
  • Fordomme overfor den humanistiske/psykologiske verden
  • De humanistiske teorier og processer er vanskelige at forstå, - selv på lederniveau
  • Ledelsespotentialet er enormt. Ledere bliver meget ofte positivt overrasket over den bredde og dybde han/hun gemmer på indenfor de emotionelle kompetencer     

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.